Regulamin / Opłaty

I.          ZACHOWANIE NA SALI

1.      Odpowiedzialność instruktora za powierzone opiece dzieci i młodzież rozpoczyna się w chwili rozpoczęcia treningu do jego zakończenia. Rodzice mają obowiązek odebrać dziecko po treningu. Dzieci nie mogą opuszczać samotnie sali treningowej.
2.      Zabrania się wchodzenia na matę w butach.
3.      Bezwzględnie zabrania się wchodzenia na matę bez zgody instruktora.
4.      W kimono (gi) oraz strój sportowy należy przebrać się w szatni lub miejscu przeznaczonym do tego celu. Nie przebieramy się na macie.
5.      Ubiór treningowy należy utrzymywać w czystości.
6.      Zabrania się hałasowania podczas prowadzenia zajęć. Zakaz dotyczy także rodziców oraz małych dzieci nie biorących udziału w treningu. W wyjątkowych okolicznościach instruktor może poprosić osobę ćwiczącą lub rodzica o opuszczenie sali.
7.      W trakcie trwania treningu zabrania się rodzicom i opiekunom nieuzasadnionych kontaktów z dzieckiem (dawanie wskazówek, przywoływanie itd.). Zachowania takie zaburzają przebieg treningu i stwarzają dodatkowe niebezpieczeństwo oraz dyskomfort pracy instruktora oraz pozostałych uczestników zajęć.
8.      Jeżeli w trakcie treningu zaistniała konieczność opuszczenia maty, należy zgłosić ten fakt instruktorowi prowadzącemu trening. Bezwzględnie dotyczy to dzieci.
9.      Surowo zabrania się wnosić na matę żywności a tym bardziej konsumować.
10.   Polecenia instruktora prowadzącego trening powinny być wykonywane bezzwłocznie.
11.   W Dojo (w języku japońskim miejsce treningów sportów walki) nie ma miejsca dla arogancji i egoizmu.
12.   Zajęcia prowadzone będą osobiście przez Sensei’a („nauczyciel”, „mistrz") Mariusza Zarzyckiego lub w wyjątkowych okolicznościach przez innych instruktorów.
13.   Telefon komórkowy należy bezwzględnie wyłączyć lub wyciszyć jego dzwonek.

II.          WYMAGANIA

1.    Rodzic lub opiekun prawny dziecka, które nie ukończyło 18 lat zobowiązany jest do dostarczenia pisemnej zgody zezwalającej na udział podopiecznego w treningach aikido. Pismo to należy doręczyć najpóźniej na drugim treningu.
2.    Dorosły uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego. Zaświadczenie to ma informować o braku przeciwwskazań do uprawiania aikido w formie rekreacyjnej.
3.    W przypadku niedostarczenia zaświadczenia lekarskiego uczestnik zajęć oświadcza pisemnie, że został pouczony o charakterze zajęć sportowych AIKIDO oraz ryzyku powstania ewentualnego uszczerbku na zdrowiu. Uczestnik również oświadcza pisemnie, że stan zdrowia pozwala mu na udział w zajęciach AIKIDO.

III.          TRENING

Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu.
1. 
     Dzieci (5-8 lat): 45 min - 60 min.
2.      Dzieci i młodzież (9-16 lat): 90 min w tym około 30 min techniki z bronią typu JO i Boken. (kij i drewniana imitacja miecza "katany")

IV.          EGZAMINY

1.    Dwa razy w roku szkolnym odbywają się egzaminy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Egzaminy są płatne. Dodatkowo na obozie dla dzieci, jest przeprowadzany trzeci nieodpłatny egzamin z programu obowiązującego na obozie. Egzaminy te dają możliwość uzyskania stopni KYU oraz prawa do noszenia kolorowego pasa lub belki na pasie.
2.    Każdy przystępujący do egzaminu może egzaminu nie zdać. W takiej sytuacji zgodnie z życzeniem rodzica, opłata egzaminacyjna zostanie zwrócona lub przeniesiona na kolejny egzamin.
3.    Egzaminy odbywają się w okresie zimowym (grudzień lub styczeń) i letnim (czerwiec).
4.    Egzaminy poprawkowe nie są przewidywane. Kolejna możliwość zaliczenia stopnia, pojawia się dopiero podczas kolejnej sesji egzaminacyjnej lub na obozie.
5.    Do egzaminu mogą przystąpić uczestnicy zajęć z minimum 70% frekwencją na treningach.
6.    Instruktor ma prawo nie dopuścić do egzaminu dziecko lub dorosłego uczestnika zajęć AIKIDO z powodu zbyt dużej ilości opuszczonych treningów oraz z powodu permanentnie nagannego zachowania w trakcie danego semestru.

V.          STAŻE

1.    Raz, dwa razy do roku organizowane są dla dzieci i dorosłych staże (treningi) z Shihanem Jackiem Wysockim (8 dan AIKIDO). Staże są płatne.

VI.          OBOZY

1.    W okresie ferii zimowych oraz letnich wakacji organizujemy wyjazdowe obozy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Obozy są płatne. 


Staże i obozy nie są obowiązkowe. Uczestnictwo w tych wydarzeniach daje możliwość rozwoju, pozyskania bezcennej wiedzy i pomagają w nawiązaniu relacji społecznych miedzy rówieśnikami. 

VIII.          INNE ZAGADNIENIA OGRANIZACYJNE.

1.     Cenne przedmioty, takie jak: odzież, zegarki, biżuteria, telefony itp., należy zabrać ze sobą na salę. Instruktor, nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
2.     Za zniszczenia na sali wykonane z premedytacją przez dzieci i młodzież odpowiadają rodzice (opiekunowie prawni). Osoby dorosłe będą obciążone finansowo za  poniesione szkody lub zobowiązane do ich naprawy.
3.     Strój treningowy w pierwszym roku treningów jest dowolny, do ćwiczeń wystarczą długie spodnie dresowe i podkoszulek. W drugim roku jest już wymagane noszenie kimona ( gi ).
4.     W przypadku małej liczby osób ćwiczących w danej grupie, grupy zostaną połączone. O każdej zmianie ćwiczący zostaną poinformowani przed rozpoczęciem zajęć.
5.     Wszyscy instruktorzy zrzeszeni w POLSKIEJ UNII AIKIDO posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia treningów.

IX.          OPŁATY

1.     Opłata jest zryczałtowana i stała przez cały okres roku szkolnego.
2.     Opłata obejmuje 3 treningi w tygodniu, minimum 8 w miesiącu.
3.     Opłatę należy wnosić najpóźniej na drugim treningu w danym miesiącu.
4.     W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć (np.: staże, święta, dni wolne od pracy), minimum jeden tydzień przed odwołanymi zajęciami instruktor poinformuje ćwiczących o tym fakcie.

X.          CENNIK                                                 

Dla nowych osób w sekcji - pierwszy trening jest GRATIS !!!

1.     180 zł/mc 
2.     Jednorazowa opłata za 1 trening - 30 

Pakiety promocyjne

1.    Rodzinny 2 osoby - 330 zł Oferta przeznaczona dla dwóch osób z rodziny, również w dwóch różnych grupach wiekowych
2.    Rodzinny 3 osoby - 440 zł Oferta przeznaczona dla trzech osób z rodziny, również w dwóch różnych grupach wiekowych

Pytania na nieporuszone zagadnienia proszę kierować bezpośrednio do instruktora.

Mariusz Zarzycki

mobile: 602 496 484 / e-mail: mariusz.zarzycki@aikido-oborniki.pl / www.aikido-oborniki.pl