Regulamin / Opłaty

I.          ZACHOWANIE NA SALI

1.      Odpowiedzialność instruktora za powierzone opiece dzieci i młodzież rozpoczyna się w chwili rozpoczęcia treningu do jego zakończenia. Rodzice mają obowiązek odebrać dziecko po treningu. Dzieci nie mogą opuszczać samotnie sali treningowej.
2.      Zabrania się wchodzenia na matę w butach.
3.      Bezwzględnie zabrania się wchodzenia na matę bez zgody instruktora.
4.      W kimono (gi) oraz strój sportowy należy przebrać się w szatni lub miejscu przeznaczonym do tego celu. Nie przebieramy się na macie.
5.      Ubiór treningowy należy utrzymywać w czystości.
6.      Zabrania się hałasowania podczas prowadzenia zajęć. Zakaz dotyczy także rodziców oraz małych dzieci nie biorących udziału w treningu. W wyjątkowych okolicznościach instruktor może poprosić osobę ćwiczącą lub rodzica o opuszczenie sali.
7.      W trakcie trwania treningu zabrania się rodzicom i opiekunom nieuzasadnionych kontaktów z dzieckiem (dawanie wskazówek, przywoływanie itd.). Zachowania takie zaburzają przebieg treningu i stwarzają dodatkowe niebezpieczeństwo oraz dyskomfort pracy instruktora oraz pozostałych uczestników zajęć.
8.      Jeżeli w trakcie treningu zaistniała konieczność opuszczenia maty, należy zgłosić ten fakt instruktorowi prowadzącemu trening. Bezwzględnie dotyczy to dzieci.
9.      Surowo zabrania się wnosić na matę żywności a tym bardziej konsumować.
10.   Polecenia instruktora prowadzącego trening powinny być wykonywane bezzwłocznie.
11.   W Dojo (w języku japońskim miejsce treningów sportów walki) nie ma miejsca dla arogancji i egoizmu.
12.   Zajęcia prowadzone będą osobiście przez Sensei’a („nauczyciel”, „mistrz") Mariusza Zarzyckiego lub w wyjątkowych okolicznościach przez innych instruktorów.
13.   Telefon komórkowy należy bezwzględnie wyłączyć lub wyciszyć jego dzwonek.

II.          INNE ZAGADNIENIA OGRANIZACYJNE.

1.     Cenne przedmioty, takie jak: odzież, zegarki, biżuteria, telefony itp., należy zabrać ze sobą na salę. Instruktor, nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
2.     Za zniszczenia na sali wykonane z premedytacją przez dzieci i młodzież odpowiadają rodzice (opiekunowie prawni). Osoby dorosłe będą obciążone finansowo za  poniesione szkody lub zobowiązane do ich naprawy.
3.     Strój treningowy w pierwszym roku treningów jest dowolny, do ćwiczeń wystarczą długie spodnie dresowe i podkoszulek. W drugim roku jest już wymagane noszenie kimona ( gi ).
4.     W przypadku małej liczby osób ćwiczących w danej grupie, grupy zostaną połączone. O każdej zmianie ćwiczący zostaną poinformowani przed rozpoczęciem zajęć.
5.     Wszyscy instruktorzy zrzeszeni w POLSKIEJ UNII AIKIDO posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia treningów.

III.          WYMAGANIA

1.    AiKiDo jest formą rekreacji ruchowej. Uczestnictwo w treningach jest dobrowolne i nie wymaga pisemnej zgody lekarza sportowego. 
2
.    Rodzic lub opiekun prawny dziecka, które nie ukończyło 18 lat zobowiązany jest do dostarczenia pisemnej zgody zezwalającej na udział podopiecznego w treningach aikido. Pismo to należy doręczyć najpóźniej na drugim treningu.
3.    W przypadku niedostarczenia zaświadczenia lekarskiego uczestnik zajęć oświadcza pisemnie, że został pouczony o charakterze zajęć sportowych AIKIDO oraz ryzyku powstania ewentualnego uszczerbku na zdrowiu. Uczestnik również oświadcza pisemnie, że stan zdrowia pozwala mu na udział w zajęciach AIKIDO.

IV.          TRENING

Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu.
1. 
   Dzieci (5-8 lat): 45 min - 60 min.
2.    Dzieci i młodzież (9-16 lat): 90 min w tym około 30 min techniki z bronią typu JO i Boken. (kij i drewniana imitacja miecza "katany")
3.    Dzieci i młodzież mogą uczstniczyć bez dodatkwowych opłat w treningach sekcji Krav Maga
 

V.          EGZAMINY

1.    Dwa razy w roku szkolnym odbywają się egzaminy na stopnie uczniowskie KYU. Egzaminy te dają możliwość uzyskania stopni KYU oraz prawa do noszenia kolorowego pasa lub belki na pasie.
Egzaminy są płatne. 
3.    Egzaminy odbywają się w okresie zimowym (grudzień lub styczeń) i letnim (czerwiec).
4.    Egzaminy poprawkowe nie są przewidywane. Kolejna możliwość zaliczenia stopnia, pojawia się dopiero podczas kolejnej sesji egzaminacyjnej lub na obozie.
5.    Do egzaminu można przystąpić po minimum 6 miesiącach treningów z minimum 70% frekwencją na treningach
6.    Instruktor ma prawo nie dopuścić do egzaminu uczestnika zajęć AIKIDO z powodu zbyt dużej ilości opuszczonych treningów oraz z powodu permanentnie nagannego zachowania w trakcie danego semestru.

VI.          STAŻE

1.    Staże, Seminaria, Szkolenia - Kilka razy do roku organizowane są staże. Staże, szkolenia, nie są obowiązkow.
 Staże są płatne.

VII.          OBOZY

1.    W okresie wakacji organizowane są  obozy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Obozy są płatne. 

Staże i obozy nie są obowiązkowe. Uczestnictwo w tych wydarzeniach daje możliwość rozwoju, pozyskania bezcennej wiedzy i pomagają w nawiązaniu relacji społecznych miedzy rówieśnikami. 

 

VIII.          OPŁATY                                            

Dla nowych osób w sekcji - pierwszy trening jest GRATIS !!!

1.     180 zł/mc - Opłata za treningi w sekcji "AiKiDo - Oborniki" jest zryczałtowana i stała.

Pakiety promocyjne

1.    Rodzinny 2 osoby - 330 zł Oferta przeznaczona dla dwóch osób z rodziny, również w dwóch różnych grupach wiekowych
2.    Rodzinny 3 osoby - 440 zł Oferta przeznaczona dla trzech osób z rodziny, również w dwóch różnych grupach wiekowych

Po uregulowaniu opłaty studenci mają możliwość uczestniczenia we wszystkich treningach prowadzonych przez Mariusz Zarzycki.
Dzięki takiej ofercie możesz korzystać ze wszystkich zajęć AIKIDO i KRAV MAGA bez ograniczeń.
Istnieje możliwość wykupienia karnetów na 3, 5 lub 10 miesięcy zajęć – wtedy oszczędzisz. Informacje dotyczące karnetów uzyskasz od instruktora prowadzącego sekcję.
Opłaty za treningi należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca.

3. Opłatę za treningi należy uiścić:

a) Gotówką - u instruktora na treningach
b) Na konto bankowe - Dane do przelewu:

Mariusz Zarzycki ul Mogileńska 10A /78, 61-052 Poznań
Nr konta: 15 1050 1520 1000 0097 2113 7439
ING Bank Polski 
Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko (uczestnika treningów) opłata za treningi ( proszę podać miesiąc za który jest uiszczona opłata ).
Np. Jan Kowalski - opłata za styczeń 2024

4. Opłaty za egzaminy.

Opłatę należy uregulować 7 dni przed przystąpieniem do egzaminu lub najpóżniej w dniu egzaminu.
50 zł - egzamin

5. Opłaty za seminaria, staże, szkolenia, obozy. 
Opłatę należy uregulować zgodnie z wytycznymi dotyczące dane wydarzenie.

Pytania na nieporuszone zagadnienia proszę kierować bezpośrednio do instruktora.

Mariusz Zarzycki

mobile: 602 496 484 / e-mail: mariusz.zarzycki@aikido-oborniki.pl / www.aikido-oborniki.pl